Програмові вимоги державного екзамену за освітньо-професійною програмою бакалавра  з напряму підготовки «Географія»

 1. Фізична географія
 2. Добовий і річний рухи Землі та їх географічні наслідки.
 3. Внутрішня будова Землі та історія її розвитку. Типи земної кори.
 4. Теорія літосферних плит. Основні типи тектонічних структур материків.
 5. Основні форми рельєфу суходолу. Генетичні типи рельєфу.
 6. Закономірності розподілу планетарного рельєфу Землі.
 7. Закономірності та причини розподілу температур приземного шару повітря у просторі земної кулі.
 8. Зонально-регіональні закономірності розподілу атмосферного тиску у просторі земної кулі.
 9. Типи вітрів. Загальна циркуляція атмосфери.
 10. Повітряні маси і атмосферні фронти. Кліматичні пояси.
 11. Гідросфера. Світовий кругообіг води. Розподіл вод гідросфери.
 12. Географічна оболонка Землі, її склад, межі, будова.
 13. Основні закономірності географічної оболонки.
 14. Гіпсометрія і орографія найбільших форм поверхні України.
 15. Тектонічна будова території України.
 16. Морфоструктурний та морфоскульптурний рельєф України.
 17. Розподіл сонячної радіації та радіаційного балансу у межах території України.
 18. Розподіл середньомісячних температур у межах території України.
 19. Розподіл середньорічної кількості опадів та зволоження у межах території України.
 20. Загальні риси річкової системи України.
 21. Поширення озер і боліт у межах території України.
 22. Ґрунтовий покрив території України.
 23. Рослинний покрив і тваринний світ території України.
 24. Зміна основних   компонентів   природного   середовища   під   впливом діяльності людини на території України. Природоохоронні території. Заповідники і національні природні парки.
 25. Фізико-географічне районування     України.  Природні     комплекси Східноєвропейської рівнини.
 26. Геоморфологічне районування Українських Карпат. Особливості рельєфу окремих геоморфологічних районів.
 27. Поверхневі і підземні води Українських Карпат.
 28. Загальна фізико-географічна характеристика Кримських гір.
 29. Природні комплекси Чорного та Азовського морів.
 30. Природні умови Тихого океану.
 31. Природні умови Атлантичного океану.
 32. Природні умови Індійського океану.
 33. Природні умови Північного Льодовитого океану.
 34. Загальна фізико-географічна характеристика Африки.
 35. Загальна фізико-географічна характеристика Австралії.
 36. Загальна фізико-географічна характеристика Антарктиди.
 37. Загальна фізико-географічна характеристика Південної Америки.
 38. Загальна фізико-географічна характеристика Північної Америки.
 39. Загальна фізико-географічна характеристика Європи.
 40. Загальна фізико-географічна характеристика Азії.
 41. Охарактеризуйте вплив на клімат Африки океанічних течій.
 42. Дайте характеристику несприятливим кліматичним явищам та фізико-географічним процесам України.
 43. Охарактеризуйте структурно-генетичні риси річкових терас.
 44. Дайте визначення та охарактеризуйте морфологічні одиниці ландшафту.
 45. Охарактеризуйте закономірності атмосферної циркуляції Землі.
 46. Охарактеризуйте принципи фізико-географічного районування.
 47. Охарактеризуйте роль материкового зледеніння у формуванні рельєфу Євразії.
 48. Охарактеризуйте основні тектонічні структури Євразії.
 49. Охарактеризуйте генетичні типи рельєфу.
 50. Особливості диференціації ґрунтового покриву світу.
 51. Типи клімату Європи, їх особливості.

 

 1. Соціально-економічна географія
 2. Формування сучасної території України. Етнічні землі та державна територія України: проблема невідповідності.
 3. Особливості сучасного ЕГП і ПГП України.
 4. Адміністративно-територіальний устрій України: формування, стан і перспективи реформування.
 5. Внесок С. Рудницького в розвиток вітчизняної суспільної географії.
 6. Внесок В. Кубійовича з розвиток вітчизняної суспільної географії.
 7. Демографічні процеси в Україні і світі в XX ст.
 8. Сучасна демографічна ситуація в Україні. Демографічна політика в Україні.
 9. Історико-географічні аспекти формування міської мережі в період 19-20 ст.
 10. Основні підходи до класифікації міст (за чисельністю населення, за функціями, за генетичною ознакою).
 11. Рівень урбанізації в регіонах України: причині і тенденції.
 12. Сільське розселення: зміст поняття “село”, територіальний розподіл сільського населення по Україні. Соціальні проблеми сільського населення.
 13. Географія розселення населення в Україні. Системи розселення.
 14. Внутрішні міграції населення в Україні: передумови і головні напрямки. Зовнішні міграції населення України.
 15. Головні тенденції зміни етнічного складу населення України в XX ст.
 16. Географія Східної діаспори і Західної діаспори.
 17. Географія найбільших релігійних конфесій України.
 18. Зайнятість і безробіття у різних регіонах України: сучасний стан і проблеми вирішення.
 19. Соціальна структура населення України: проблеми трансформації на сучасному етапі. Географія соціальних негараздів в Україні.
 20. Природно-ресурсний потенціал України.
 21. Географія та перспективи розвитку ПЕК України.
 22. Металургійний комплекс України.
 23. Машинобудівний комплекс України.
 24. Хіміко-індустріальний комплекс України.
 25. Лісопромисловий і будівельний комплекси України.
 26. Комплекс галузей легкої промисловості України.
 27. Зональна спеціалізація сільського господарства України.
 28. Транспортний комплекс України.
 29. Зовнішньоекономічні зв’язки України.
 30. Рекреаційно-туристичний потенціал України.
 31. Основні підходи та принципи економіко-географічного районування України.
 32. Основні підходи та принципи суспільно-географічного районування України.
 33. Сучасна політична карта світу.
 34. Демографічний вибух та його вплив на статево вікову структуру населення у різних країнах світу.
 35. Етнічний і релігійний склад та географія населення світу.
 36. Розвиток і географія світового процесу урбанізації.
 37. Тенденції світових міграційних процесів та розселення населення.
 38. Етапи формування світової системи господарства.
 39. Міжнародна економічна інтеграція.
 40. Секторальна структура економіки. Вплив НТР на галузеву структуру.
 41. Вплив НТР на територіальну організацію світового виробництва.
 42. Як змінювався паливно-енергетичний баланс світу? Які чи події явища впливали на цей процес?
 43. Тенденції змін у металургійному виробництві.
 44. Які виробничі    особливості    та    галузева    структура    сучасного машинобудування світу?
 45. Охарактеризуйте географію вирощування зернових культур у світі.
 46. Охарактеризуйте значення і місце транспорту в світовому господарстві, особливості та перспективи розвитку окремих видів транспорту.
 47. Методика навчання географії
 48. Предмет методики навчання географії.
 49. Принципи навчання географії.
 50. Засоби навчання географії та їх класифікація.
 51. Географічні карти та інші картографічні твори як засоби навчання географії: класифікації, методика використання у навчальному процесі.
 52. Географічний глобус як засіб навчання географії: особливості форми і поверхні глобуса, використання у навчальному процесі.
 53. Дрібномасштабні загальногеографічні карти як засоби навчання географії: зміст, особливості зображення, використання у навчальному процесі.
 54. Топографічні карти як засоби навчання географії: зміст, особливості зображення, використання у навчальному процесі.
 55. Вимірювання на топографічних картах і планах у процесі виконання практичних робіт у 6 та 8 класах.
 56. Дрібномасштабні тематичні карти природних явищ як засоби навчання географії: зміст, особливості зображення, використання у навчальному процесі вивчення географії материків і океанів.
 57. Дрібномасштабні тематичні карти суспільних явищ як засоби навчання географії: зміст, особливості зображення, використання у навчальному процесі вивчення географії материків і океанів.
 58. Методи навчання географії.
 59. Загальна структура шкільної географічної освіти та основні принципи їх побудови.
 60. Типи уроків географії.
 61. Критерії оцінювання ефективності проведення учителем уроку географії.
 62. Нестандартні уроки і їх роль в підвищенні ефективності навчання та практика використання.
 63. Структура і завдання навчально-методичного комплексу з географії.
 64. Загальні підходи до підготовки тематичного поурочного планування навчально-виховного процесу з географії на навчальний рік.
 65. Яким вимогам повинно відповідати формулювання мети уроку географії?
 • Українознавча спрямованість на уроках в курсі соціально-економічної географії.
 1. Екологічна освіта учнів у процесі вивчення географії у загальноосвітніх навчальних закладах.
 2. Основні критерії вибору форм і методів роботи на кожному конкретному уроці географії.
 • Індивідуалізація і диференціація навчально-виховного процесу на уроках географії.
 1. Цілі та форми позакласної роботи з географії. Проаналізуйте необхідні знання і вміння вчителя для її проведення.
 2. Цілі та завдання проведення практичних робіт. Наведіть конкретні приклади.
 3. Наведіть приклади врахування і використання міжпредметних зв’язків у процесі вивчення шкільного курсу географії 6 класу.
 4. Наведіть приклади врахування і використання міжпредметних зв’язків у процесі вивчення шкільного курсу економічної і соціальної географії України.
 5. Проаналізуйте основні критерії вибору конкретного факультативного курсу для ефективної реалізації його у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.
 6. Яке поєднання методів навчання доцільно обрати для повторення і узагальнення навчального матеріалу з теми, що підлягає тематичному оцінюванню?
 7. Яке поєднання методів навчання доцільно обрати для пояснення нового теоретичного матеріалу на уроках географії у різних класах?
 8. Яке поєднання методів навчання доцільно обрати для ознайомлення учнів з новим для них ПТК чи суспільно-географічним комплексом за типовим планом?

 

Затверджено на засіданні кафедри географії та природознавства , протокол № 8 від 22.12.2017 р.

 

Завідувач кафедрою географії

та природознавства                                                          Гуцуляк В.М.